Komparativní metodologie: historicko-bibliografický přehled

Tento přehled odborné literatury ke komparativní metodologii je opraveným a doplněným souhrnem bibliografie, kterou jsem podal čtenářům ve svém článku publikovaném v Sociálních studiích 1/2009. Sestává z textů pocházejících z různých společenskovědních oborů a jazykových prostředí, jejichž pojítkem je komparativní přístup. Přesto následující seznam nezapře, že mou domovskou oblastí jsou komparativní dějiny. Těžiště předkládané bibliografie představují teoreticko-metodologické práce vzniklé v různých obdobích vývoje komparativního přístupu, neboť je třeba reflektovat, že i samo srovnávání má svou historii, (přeceňované) módní výhony bující životem i (často spíš bohužel než bohudík) usychající větve . Vedle teoreticko-metodologických pojednání zařazuji i některé texty, které umožňují vidět komparaci v kontextu, a rovněž díla, jež se sice ke komparaci otevřeně nehlásí, ale jsou založena na komparativním způsobu myšlení.  

ÁLVAREZ GÓMEZ, Mariano. Teoria de la historicidad. Madrid: Editorial Síntesis, 2007.

ARNDT, Agnes, HÄBERLEN, Joachim, REINECKE, Christiane (eds.). Vergleichen, verflechten, verwirren? Europäische Geschichtsschreibung zwischen Theorie und Praxis.  Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011.

BASCH, Linda, GLICK – SCHILLER, Nina, SZANTON – BLANC, Cristina. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized National States. London: Routlege, 1994. 

BEVILACQUA, Piero. L’utilità  della storia. Il passato e gli altri mondi possibili. Roma: Donzelli 2007

BLOCH, Marc. Pour une histoire comparée des sociétés européennes.Revue de synthèse historique, XLVI, 1928, s. 15 – 50.

BONAUDO, Marta, ROGUERA, Andrea, ZEBERIO, Blanca (eds.). Las escalas de la historia comparada. Tomo I.:  Dinámicas sociales, poderes políticos y sistemas jurídicos. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2008.

BRAUDEL, Fernand. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe – XVIIIe siècle. I. –III. Paris: Armand  Colin, 1979.  

BRAEMBUSCHE, A. A. van den. Historical Explanation and Comparative Method. Towards a Theory of the History of Society. History and Theory , 28, 1989, s. 1 – 24. (znovu přetištěno in: SICA, Alan (ed.). Comparative Methods in the Social Sciences. I. London: Sage,  2006, s. 260 – 287) 

BUDDE, Conilla, CONRAD, Sebastian, JANZ, Oliver. Transnationale Geschichte: Themen, Tendenzen und Theorien. Göttingen: Vandenhoek& Ruprecht, 2006.

CARSON, Richard L. Comparative Economic Systems. New York: Mackmillan, 1973.

CONKLIN, David W. Comparative Economic Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

CONRAD, Sebastian. La constitution de l´histoire japonaise: Histoire comparée, transferts, interactions transnationales. In: WERNER, Michael, ZIMMERMANN, Bénédicte. De la comparaison à  l’histoire croisée.Paris: Seuil, 2004, s. 53 – 72.

CORBINEAU-HOFFMANNOVÁ, Angelika. Úvod do komparatistiky. Praha: Akropolis, 2008.

CROSSICK, Geoffrey. And what should they know of England?: Die vergleichende Geschichtsschreibung in heutigen Grossbritanien. In:  Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender  Geschichtsschreibung. Frankfurt a. M.: Campus Verlag, 1996, s. 61 – 75.

DE MEUR, Gisèle, RIHOUX, Benoît. L’analyse quali – quantitative comparée: Approche, techniques et applications en sciences humaines.. Bruxelles: Bruylant – Academia, 2002.

ESPAGNE, Michel. Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle. In: Genèses, 17, 1994, s. 102 – 121.

GEMELLI, Giuliana. Fernand Braudel e le ambivalenze della storia comparata. In: ROSSI, Pietro (ed).  La storia comparata: Approci e prospettive. Milano: Arnoldo Mondadori, 1990, s. 225 – 242.

GERSCHENKRON, Alexander. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge: CUP, 1962.

GOSEWINKEL, Dieter (ed.). Zivilgesellschaft – national und transnational. Berlin: WZB, 2004.

GREW, Raymond. On the Current State of Comparative Studies. In: Marc Bloch aujourd´hui. Histoire comparée et sciences sociales. Paris: EHESS, 1990, s. 323 – 333.

HAUPT,Heinz-Gerhard, KOCKA, Jürgen (eds.). Comparative and Transnational History. Central European Approaches and New Perspectives, New York, Oxford: Berghahn Books, 2009.

HAUPT, Heinz – Gerhard, KOCKA, Jürgen. Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Probleme. In: Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender  Geschichtsschreibung. Frankfurt a. M.: Campus Verlag, 1996, s. 9 – 45.

HERB, Guntram, KAPLAN, David (ed.). Nested identities: Nationalism, Territory, and Scale. Lanham: Rowman & Littlefield, 1999.

HOBSBAWM, Eric. The Age of Revolution 1789 – 1848. London: Weidenfeld & Nicholson, 1962; The Age of  Capital 1848 – 1875. London: Weidenfeld & Nicholson, 1975;The Age of Empire 1875 – 1918. London: Weidenfeld & Nicholson, 1987; Věk extrémů: Krátké 20. století. Praha: Argo, 1998.

HOFFMAN, Stefan Ludwig: Geselligkeit und Demokratie: Vereine und zivile Gesellschaft im transnationalen Vergleich 1750 – 1914. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2003.

HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století.  Společenské  předpoklady  vzniku novodobých evropských národů. Praha: Svoboda 1986.

HROCH, Miroslav. Hledání souvislostí. Eseje ke komparativním dějinám Evropy. Praha, SLON 2016.

HROCH, Miroslav. Komparativní metoda v marxistické historiografii: Možnosti a meze jejího využití.  Československý časopis historický, 20, 1972, s. 631 – 647.

HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství 2009.

HROCH, Miroslav a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN,  1985.

KAELBLE, Hartmut. Der historische Vergleich: Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt a. M., New York: Campus Verlag, 1999.

KAELBLE, Hartmut, SCHRIEWER, Jürgen (eds). Vergleich und Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften.  Frankfurt a. M.: Campus 2003.

KAELBLE, Hartmut. Vers une société européenne: Une histoire sociale de l’Europe 1880 – 1980. Paris: Belin, 1988.

KAMIENICKI, Witold. O metodzie porównawczej v historii. Kwartalnik Historiczny, 55, 1948, s. 3 – 23.

KLUSÁKOVÁ, Luďa (ed.). Kritéria  a ukazatelé  nerovnoměrného  vývoje  v evropských  dějinách. Praha: FF UK, 1997.

KOCKA, Jürgen. Asymmetrical Historical Comparison. The Case of the German Sonderweg, History and Theory, 38, 1999, s. 40-51.

KOCKA, Jürgen. Comparison and Beyond. History and Theory,42, 2003, s 39 – 44.

KOCKA, Jürgen. Sozialgeschichte: Begriff – Entwicklung – Probleme . Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1986.

Komparace politických systémů I.-III. Díl I. DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a kol. Základní modely demokratických systémů. Díl II. ŘÍCHOVÁ, Blanka a kol. Západoevropské politické systémy. Díl III. Cabada, Ladislav a kol.: Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica 2008, 2009.

KUBIŠ, Karel (ed.). Obraz  druhého  v  historické  perspektivě II.   Identity  a stereotypy při formování moderní společnosti. Praha: Karolinum 2003.

KUHN, Thomas. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, 2002.

KULIŠER, Michail Ignaťjevič: Očerki sravnitel’noj etnografii i kul’tury. Moskva: URSS  2010.

LALLEMENT, Michel, SPURK, Jan (ed.). Stratégies de la comparaison internationale. Paris: CNRS, 2002.

MAHONEY, James, RUESCHEMEYER, Dietrich (ed.). Comparative Historical Analysis in the Social  Sciences. Cambridge: Cambridge University Press,  2003.

MARKOV, D. F. Sravnitěl’no – istoričeskije i komplexnyje issledovanija v obščestvennych naukach. Voprosy istorii, 29,1973, č. 10, s. 80 –  95.

MATTHES, Joachim (ed.). Zwischen den Kulturen? Die Sozialwissenschaft vor dem Problem des Kulturvergleichs.  Göttingen: Verlag Otto Schwarz,  1992.

MELKHONJAN, Edoward Lewoni. Problemy  sravnitel’nogo  metoda v istoričeskom znanii. Jerevan: Akademia nauk Armenskoj SSR 1981.

MIDDELL,Matthias. Kulturtransfer und Historische Komparatistik – Thesen zu ihrem Verhältnis, Comparativ,10, 2000, s. 7-41.

MICHAL, Jan. Komparativní hospodářské systémy. Praha: Karolinum 1994.

MIŚKIEWICZ, Benon. Wstęp do badań historycznych. Warszawa – Poznań: PWN, 1974.

MORETTI, Mauro.  Henri Pirenne: Comparazione e storia universale.In:ROSSI, Pietro (ed).  La storia comparata: Approci e prospettive. Milano: Arnoldo Mondadori, 1990, s. 90 – 109.

MOSZCZEŃSKA, Wanda. Metodologii historii zarys krytyczny. Warszawa: PWN, 1977.

NAKAMURA, Hajime. A Comparative History of Ideas. Delhi: Motilal Banarsidass, 1992.

OSTERHAMMEL, Jürgen. Sozialgeschichte im Zivilisationsvergleich. Zu künftigen Möglichkeiten komparativer Geschichtswissenschaft, Geschichte und Gesellschaft, 22, 1996, s. 143-64.

OSTERHAMMEL, Jürgen. Transkulturell vergleichende Geschichtswissenschaft. In: Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender  Geschichtsschreibung. Frankfurt a. M.: Campus Verlag, 1996, s. 271 – 313.

PAULMANN, Johannes. Internationaler Vergleich und interkultureller Transfer. Zwei Forschungsansätze zur europäischen Geschichte des 18. bis 20. Jahrhundert. Historische Zeitschrift , 267, 1998, s. 649 – 685.

PEŠEK, Jiří. Česká historiografie na počátku 21. století – Cesty jejího hodnocení. Český časopis historický, 105, 2007, s. 89 – 100.

PIRENNE, Henri. De la méthode comparative en histoire. In: Comptes rendu du IIIe Congrès international des sciences historiques. Bruxelles,  1923, s. 19 – 32.

PURŠ, Jaroslav. Metoda měření asynchronismu některých historických procesů. Československý časopis historický,  18, 1970, s. 161 – 195.

PURŠ, Jaroslav. Průmyslová revoluce: Vývoj pojmu a koncepce. Praha: Academia, 1973.

RAGIN, Charles. The Comparative Method: Moving  Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkley: University of California Press, 1987.

ROMAGNOLLI, Daniela. La comparazione nell’opera di Marc Bloch: Pratica e teoria. .In:ROSSI, Pietro (ed).  La storia comparata: Approci e prospettivve. Milano: Arnoldo Mondadori, 1990, s. 110 – 125.

ROSSI, Pietro (ed). La storia comparata: Approci e prospettivve. Milano: Arnoldo Mondadori, 1990.

ROSTOW, Walt. The Stages of Economic Growth. Cambridge: CUP, 1960.

SÁNCHEZ LEÓN, Pablo, IZQUIERDO MARTÍN, Jesús: El fin de los historiadores. Pensar historicamente en el siglo XXI. Madrid: Siglo XXI Editores, 2008. 

SICA, Alan (ed.). Comparative Methods in the Social Sciences. I. – IV. London: Sage 2006. 

SCHIEDER, Theodor. Geschichte als Wissenschaft: Eine Einführung. München – Wien: Oldenbourg 1965.

SKOCPOL, Theda, SOMERS, Margret. The Use of Comparative History  in Macrosocial Inquiry. Comparative Studies in Society and History,  22,  1980, s. 174 – 197.

Sravnitel’naja filosofia. Moskva: Vostočnaja literatura RAN, 2000.

SZALÓ, Csaba: Transnacionální migrace: Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.

TILLY, Charles. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russel Sage Foundation, 1984.

TOPOLSKI, Jerzy. Metodologia historii. Warszawa: PWN, 1984.

VETROVEC, Steven. Transnationalism and Identity. Journal of Ethnic and Migration Studies, 27, 2001, s. 573 – 582.

VIGOUR, Cécile. La Comparaison dans les sciences sociales: Pratiques et méthodes.  Paris: La Découverte, 2005.

WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern World – System. I. – III. New York: Academic Press, 1974, 1980, 1989.       

WERNER, Michael, ZIMMERMANN, Bénédicte. Penser l‘ histoire croisée: entre empirie et réflexivité. In: WERNER, Michael, ZIMMERMANN, Bénédicte. De la comparaison à  l’histoire croisée.Paris:  Seuil, 2004.

WERNER, Michael, ZIMMEMANN, Bénédicte. Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung der Transnationalen. Geschichte und Gesellschaft,  28,2002, s. 607 – 636.

WILES, Peter John: Economic Institutions Compared. New York: Wiley, 1977.

Periodika a sborníkové řady

Níže jsou uvedena periodika a sborníkové řady věnující soustavně či příležitostně pozornost metodologickým otázkám komparativního přístupu či jeho kontextům. V současnosti je většina z těchto periodik dostupná v digitální verzi včetně archivu starších článků.

Ab Imperio. Ruské mezinárodní interdisciplinární periodikum, vychází čtvrtletně od roku 2000

Annales: Histoire, Sciences Sociales. Periodikum, které vydává čtvrtletně École des hautes études en sciences sociales v Paříži, vychází od roku 1929.

Comparativ: Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung. Vychází šestkrát ročně od roku 1991, vydává univerzita v Lipsku

Comparative Studies in Society and History. Vychází čtyřikrát ročně od roku 1958, vydává Cambridge University Press

Geschichte und Gesellschaft: Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft. Německý historický časopis, publikován čtvrtletně od roku 1975

History and Theory. Americký mezinárodní časopis, publikuje Wesleyan University (Middletown) od roku 1960

Historyka: Studia metodologiczne. Ročenka vydávaná Polskou akademií věd od roku 1967

Storia della storiografia. Mezinárodní periodikum vydávané od roku 1982 v Itálii, vychází dvakrát  ročně

Studia metodologiczne: zeszyty poświęcone integracji nauki. Vydává Univerzita Adama  Miczkiewicze v Poznani od roku 1965, dosud 39 svazků

Citace tohoto příspěvku (doporučený formát): SCHOLZ, Milan: Komparativní metodologie: historicko-bibliografický přehled. Verze 1.0. In: milanscholz.cz, publikováno 23. 9. 2020, https://milanscholz.cz/komparativni-metodologie-bibliograficky-prehled/